Advies en begeleiding

VlinderkrachtXL biedt advies en begeleiding aan:

 

Advies

Begeleidingstraject voor scholen
VlinderkrachtXL begeleidt basisscholen bij het vastleggen van meer- en hoogbegaafdheidbeleid. In een zestal bijeenkomsten worden alle schoolspecifieke afspraken vastgelegd waardoor een doorgaande leerlijn ontstaat. Onderwerpen die in het beleidsplan terugkomen zijn onder andere: definiëring van de doelgroep, beschrijving van gedifferentieerde leerinhouden en/of plusklas, voorwaarden voor vervroegde doorstroming en speciale leerlingenzorg voor (hoog)begaafde leerlingen met leer- of gedragsstoornissen. Indien gewenst kan VlinderkrachtXL aanvullend ondersteuning bieden bij het implementeren van het beleidsplan.

Hulp bij het opstellen van een handelingsplan voor een individuele leerling.
Soms is een ander passend aanbod en benadering nodig voor een leerling in de groep maar is de school in handelingsverlegenheid. VlinderkrachtXL kan advies geven over een passend plan van aanpak specifiek voor  dat éne kind. Op basis van de specifieke kenmerken van de individuele leerling wordt tevens de pedagogische aanpak vastgelegd.

Individuele begeleiding van leerkrachten
VlinderkrachtXL begeleidt leerkrachten in het basisonderwijs niet alleen bij het opstellen van individuele handelingsplannen maar ook bij groepsplannen. Deze plannen beschrijven het gedifferentieerde leerstofaanbod dat de (hoog)begaafde leerling in de groep aangeboden krijgt. Per vakgebied wordt beschreven op welke wijze wordt gecompact en welke verrijkingsmaterialen er worden ingezet. Daarnaast worden de randvoorwaarden van dit aanbod omschreven, bijvoorbeeld ten aanzien van het stellen van eisen en doelen en de beoordeling van de verrijkingsopdrachten.

Advies voor ouders
Soms weet je het als ouder niet meer. Hoe moet ik mijn meer- of hoogbegaafde kind benaderen, begeleiden of opvoeden? VlinderkrachtXL biedt een luisterend oor, een helpende hand en adviezen waardoor het mogelijk wordt om je kind beter in zijn vel te laten zitten.

Ondersteuning bij gesprekken op school
VlinderkrachtXL ondersteunt ouders in hun communicatie met de basisschool van hun meer- of hoogbegaafde kind door aanwezig te zijn bij gesprekken op school.
Wij helpen u de hulpvraag van uw zoon of dochter helder te omschrijven en de noodzaak van een passend onderwijsaanbod te laten zien.
Wij geven achtergrondinformatie over meer- en hoogbegaafdheid en de rol die de school in de ontwikkeling van deze kinderen speelt.
Daarnaast geven wij concrete adviezen ten aanzien van mogelijke onderwijsaanpassingen (compacten en verrijken).

Begeleiding

Individueel
Hoogbegaafde kinderen ervaren soms problemen die een belemmering vormen voor het ontwikkelen van hun talenten. Ze zijn bijvoorbeeld vaak snel boos, bang en/of verdrietig. VlinderkrachtXL kan een begeleidende rol spelen bij het helpen oplossen van hun problemen. De individuele begeleiding heeft met name een coachend karakter waarbij het kind voornamelijk op zoek gaat naar eigen oplossingen.

De aard van de problematiek is leidend bij de keuze van de methodes die gebruikt gaan worden. Bijvoorbeeld "De kracht in jezelf", verandering van mindset, aanleren van executieve vaardigheden.
Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.

De individuele begeleiding kan bestaan uit een van de volgende workshops of trajecten:

  • Hulp bij onderpresteren
  • Leren leren
  • Verandering van mindset
  • Aanleren van executive vaardigheden

Scholen
VlinderkrachtXL biedt verschillende begeleidingsvormen aan schoolteams

  • Voorlichting over hoogbegaafdheid voor teams.
  • Voorlichting over signaleren en het inzetten van een signaleringsinstrument
  • Advisering en begeleiding in het opzetten van een plusgroep.
  • Advisering materialen en beleid betreffende compacten, verrijken en verdiepen.
  • Verzorgen van ouderavonden